Mosavit Lavabo Alba White

490.00

. 39 x 39 x 14,5 cm (“x” )